OTM Belgian Shippers' Council

T4T Logo

 

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Logistieke opleidingen

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Visie en strategie

Om de woorden van Jef Van Gheluwe te citeren: "Proficiat met 30 jaar volgehouden inzet. Ik weet dat het niet altijd gemakkelijk is om de zaak van de verladers te verdedigen in de fabriek en bij bevoegde instanties. Het gaat hier trouwens om materie die erg gespecialiseerd is en niet gekend is door het brede publiek. Keep up the good work!"

 

O.T.M. heeft zich in het voorbije decennium verder ontwikkeld om een logistieke meerwaarde aan haar leden aan te bieden. Dit werd gerealisereerd ondermeer door de verdere uitbouw van een logistiek competentieplatform en een degelijk en praktijkgericht opleidingsprogramma.

Een optimale belangenbehartiging wil O.T.M. bereiken door het onderhouden en versterken van de noodzakelijke contacten en netwerking. Vele uren aanwezigheid en deelname aan vergaderingen in de voorbije jaren, hebben geleid tot een sterke stem in commissies en raadgevende organen.

Het groeiend ledenaantal en de gedrevenheid binnen de raad van bestuur resulteert in een unieke competentie in de schoot van O.T.M. Anno 2010 wil O.T.M. deze competenties verder optimaal aanwenden en coördineren op verschillende niveaus:

Helpdesk

Verdere uitbreiding van de helpdesk voor leden. Specifieke problemen worden door leden en vakmensen bekeken en beantwoord. De helpdesk wordt druk geraadpleegd zowel door de "jonge startende Traffic manager" als door de "ervaren rot-in het vak" met vragen over documenten, waar specifieke informatie kan gevonden worden, tot het in vraag stellen van problemen en oplossingen. De kritische ongebonden O.T.M.'er weet ondertussen dat een telefoon of een mail naar de helpdesk meer oplevert dan weer een avond op internet of netwerkcafé.

Standpunten bepalen via bestuurs- en ledenvergaderingen

Een internetforum laat toe om een standpunt of opinie te lanceren. Het O.T.M. bestuur bekijkt deze kritisch en zal na overleg overgaan tot actie. De stem van de verlader komt naar buiten via persmededeling, brieven aan de overheid en actieve vertegenwoordiging in commissies.

Informatie verstrekken

Website

O.T.M. biedt in de stroom van informatie een heldere input: aan de ene kant is er een overzicht van nuttige informatie voor de Logistieke Dienstverlener. Deze info is bij wijze van spreken uw persoonlijke boekenkast. Aan de andere kant is er zeer specifieke informatie waarbij verleden en heden moeten ontsloten worden. Deze informatie vraagt ervaring, vraagt analyse en de kracht van synthese. Een goede communicatie vraagt om een continue investering: van telefoon met antwoordapparaat naar fax. Van fax naar een interactieve website. Voor een VZW als O.T.M. betekent iedere stap een weloverwogen keuze binnen een vooropgesteld budget. Maak met een klik kennis met de vernieuwde O.T.M. website www.otmbe.org!

Magazine O.T.M. News

U houdt de 11e jaargang van het magazine vast. Reeds 42 magazines verschenen de afgelopen jaren met een klokvaste regelmaat van 4 exemplaren per jaar. Deze jubileumeditie laat een nieuwe look zien. Een frisogende opmaak met kernachtige artikels die soms een kritische kijk bieden, dan weer achtergrondinfo geven: dat is het O.T.M. magazine. Met een oplage van 4000 exemplaren wordt het verspreid naar actoren in de logistieke wereld: vertegenwoordigers van de verladende industrie, logistieke dienstverleners, overheidsinstanties, andere organisaties uit de logistieke wereld en onderwijsinstellingen. Het magazine is niet in de handel te koop en wordt gerealiseerd dank zij de financiële steun van de O.T.M. partners.

E-mail nieuws

Actuele informatie, belangrijke nieuwtjes, 'vers van de pers'-nieuws werd via e-mail onder de O.T.M.-leden verspreid. Maar de druk van de "eivolle mailbox" en de vraag van leden die enkel gericht nieuws willen ontvangen, heeft ook hier tot een vernieuwde aanpak geleid. Via de website kan men intekenen op de nieuwsbrief en aangeven welke informatie bij u of bij uw collega's dient te komen. Kennis is macht, kennis is essentieel voor het optimaal functioneren van een dienst – O.T.M. reikt u de kennis aan: aan u om er gebruik van te maken!

Aanbieden en organiseren van attractieve ledenactiviteiten

In de toenemende stroom van commercialisering blijft O.T.M. bij de kern van haar missie: logistieke managers samenbrengen in een sfeer van open communicatie. Leden stellen hun bedrijf open tijdens een bedrijfsbezoek, komen samen op de seminaries en congressen zoals "De dag van de verlader", het Colloque Seine Nord Europe. Deze activiteiten bieden aan leden en partners de opportuniteit om hun innovaties en werking toe te lichten. De ledenactiviteiten richten zich tot alle verladende bedrijven, zowel distributiebedrijven als industriële productiebedrijven, zowel KMO's als multinationals.

Het O.T.M.- opleidingsprogramma

Sinds 2005 heeft O.T.M., in samenwerking met het opleidingsinstituut BCCL, een praktijkgericht opleidingsprogramma ontwikkeld. Naast vaste waarden in het aanbod zoals Basisopleiding douane, Documenten Internationale Handel, Incoterms, CMR, Warehouse Management, Ladingsbeveiliging, gaan we vooral ook in op actuele thema's, die O.T.M.-leden ons aanreiken. Thema's zoals Intermodaal Vervoer, Transportlogistiek en Inkoop, Voorraadbeheer en Voorraadanalyse, Gevaarlijke Goederen, Security en Risk Management in Logistiek, komen aan bod. Zoals oud-voorzitter Dirk De Puydt het eerder stelde: de cursist komt nog altijd met de vraag "bij te leren en kennis in praktijk om te kunnen zetten". Iedere sessie wordt geëvalueerd, resulterend in continue verbetering. Een mooi compliment wordt gewaardeerd en motiveert de lesgevers om te blijven streven naar kwaliteitsvolle opleidingen. Enkele citaten: "Goede trainer met juiste vakkennis en trainingsvaardigheden om een saai onderwerp boeiend te brengen" (Juridische aspecten van ladingsbeveiliging - Panalpina World Transport); "Rijk ervaren docent voor dit actueel douane onderwerp. Een must voor allen betrokkenen bij PLDA" (PLDA, een praktische sessie - Daikin); "Praktijkgerichte, eenvoudige taal, to the point" (BTW in Transport en Logistiek- Polytra). De uitdaging in deze snel veranderende e-world is om fundamenten te blijven aanbieden (opleidingen) en in te gaan op de nood aan directe kennisuitwisseling. In deze zin wordt gedacht aan een "Speakers' Corner", waar in een vrije en kritische sfeer actuele thema's aan bod kunnen komen.

Het project Topcoaches voor Toptalent

De vraag naar goed opgeleide logistieke talenten leidt in 2008 tot het lanceren van het project "TOPCOACHES VOOR TOPTALENT". Het is een bekend feit dat er in de logistieke sector een voortdurende behoefte bestaat aan hoogwaardig en goed opgeleid personeel. Vaak echter is bij instromend personeel niets of weinig bekend over specifieke competenties die voor het bedrijfsleven belangrijk zijn. Dat is de reden waarom dit project is opgestart: geselecteerde -laatstejaars- topstudenten Logistiek Management worden onderworpen aan een speciale competentietest en krijgen - bij positief resultaat - gedurende hun stage een intensieve begeleiding door een topcoach van een topbedrijf. De studenten werken daar een project van hoog niveau uit, waar het bedrijf, zo is gebleken, zijn nut mee kan doen. Eindresultaat is een waardevolle starter die maar al te vaak al door het stagebedrijf wordt ingelijfd. Het project loopt in Vlaanderen in samenwerking met een zevental hogescholen waar de bacheloropleiding Logistiek Management wordt gegeven. Uitbreiding naar het Franstalige landsgedeelte wordt overwogen.

Actieve communicatie van en naar de overheid zowel op Nationaal als op Europees vlak

Sedert 2005 is O.T.M. lid van de European Shippers' Council. Een lidmaatschap dat in kader van een verenigd Europa een bewuste lange termijnkeuze was. Vrij recent riep het ESC haar leden op om in te tekenen op de internationale claim op teveelbetaalde toeslag voor luchtvracht. Een ledenvoordeel waar alle O.T.M. leden van gebruik konden maken zonder zelf voor de administratieve afwikkeling en de daarmee gepaard gaande kosten te moeten instaan.

Contact en samenwerking met andere logistieke organisaties en werkgroepen zowel op regionaal, nationaal als internationaal vlak

Samenwerken is het sleutelwoord van de toekomst. Als belangenbehartiger zoekt O.T.M. naar samenwerkingsverbanden met logistieke organisaties. Niet altijd evident in sommige opzichten maar met het vertrouwen dat we overwegend complementair aan elkaar zijn, is een nog intensere samenwerking in de nabije toekomst een noodzakelijkheid.

O.T.M. Award

Bij een jubileumviering horen inderdaad enkele memoires. De heer Alex de Fauw werpt een terugblik op het ontstaan van de O.T.M.-Award.

"In het jaar 2000 tijdens één van onze gewestelijke bestuursvergaderingen in de gebouwen van Hantal in Kortrijk kwam plots het voorstel op tafel om eens een speciale event te organiseren voor onze leden, zowel verladers als dienstverleners, met name een avond waarop de verladers hun keuze voor de "beste vervoerder" zouden kunnen bekend maken. Een avond gekoppeld aan een gezellig samenzijn om de contacten tussen elkaar te optimaliseren. Het voorstel werd aangenomen en samen met Carine Coppens en Yvan Raes nam Alex De Fauw de verantwoordelijkheid op zijn schouders om een dergelijk evenement uit te werken. Naast het opstellen van een kernachtige vragenlijst waarbij leden verladers input hadden en het zoeken naar geschikte accommodatie,... kon de zoektocht naar financiële steun beginnen. In het samenbrengen van de nodige sponsorgelden slaagden wij wonderwel bij de eerste editie. Het resultaat mocht vanaf de eerste uitreiking gezien (en gesmaakt) worden. Deze eerste uitreiking van de O.T.M. award vond plaats in het casino van Middelkerke in maart 2001. De naam van "beste vervoerder" mocht niet gebruikt worden wegens patent van een andere organisatie en dus werd de naam "O.T.M.-Award" boven de doopvont gehouden. Deze naam dekte ook beter de lading, daar niet enkel wegvervoerders in aanmerking kwamen voor deze prestigieuse prijs. Ook onze eerste winnaar was een naam die klonk, namelijk TNT.

De volgende uitreikingen vonden plaats om de twee jaar. Na het casino van Middelkerke (2001 en 2003) verhuisde de locatie naar het prestigieuze Hilton Hotel in Antwerpen (2005-2007-2009). De winnaars waren na TNT, G.Snel, Bax Global, TNT en Ziegler.

Na twee keer Middelkerke trokken we dus naar Antwerpen en vanaf dat moment kregen we een essentiële medewerking en ondersteuning van het havenbestuur van Antwerpen, waarvoor onze dank.

Van bij de start was de trofee een artistieke creatie – een uniek exemplaar waarbij de beeldende kunstenaar de relatie verlader-vervoerder uitwerkte. Zoals u kunt vermoeden is deze trofee felbegeerd door de logistieke dienstverleners daar dit de enige is die uitgereikt wordt op basis van hun relatie met de verladers. Na 5 jaar en een schitterende jubileumuitgave staan we open voor nieuwe uitdagingen waarbij we de specifieke band tussen verlader en vervoerder toetsen aan recente evoluties. Terugkijkend naar de O.T.M. Award wellen woorden op van dank. Dank aan bestuursleden voor hun betrokkenheid, hun gedrevenheid maar ook dank aan sponsors en in het bijzonder zij die kozen voor het pakket "hoofdsponsor" om dit evenement in de afgelopen jaren de nodige luister te kunnen geven."

O.T.M Partners

nwLogoPortOfAntwerp

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

uw logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogistics2019