OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Veiligheid en security

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Waarom een overlegplatform Beveiligde Parkings?

Algemene bepalingen

Art. 1 De finaliteit van het overlegplatform "beveiligde parkings" bestaat er in om in samenwerking met alle hieronder opgesomde relevante partners;

- het concept beveiligde parkings op 5 niveaus verder uit te werken;

- te waken over de realisatie ervan;

- een categorisering toe te kennen aan de vrachtwagenparkings in België

- nieuwe fenomenen of tendensen aan te brengen en desgevallend hieromtrent een actieplan te realiseren

- een Belgisch standpunt te coördineren omtrent deze problematiek.

Dit alles met als doelstelling om het aantal lading- en cabinediefstallen te kunnen reduceren.

Art. 2 Dit overlegplatform is samengesteld uit volgende vaste leden:

FOD Binnenlandse Zaken – Algemene Directie Veiligheids- en Preventie

FOD Mobiliteit

FOD Financiën – Douane en accijnzen

Federale Politie – DGJ/DJB

Federale Wegpolitie

Vlaams Gewest – Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)

Waals Gewest – Ministère de l'équipement et transport (MET)

Waals Gewest – Société Wallonne de financement complémentaire des infrastructures (SOFICO)

Transportvereniging – Union Professionnelle du transport par route (UPTR)

Transportvereniging – Koninklijke Federatie van Belgische transporteurs en logistieke dienstverleners (FEBETRA)

Transportvereniging – Koninklijke Beroepsorganisatie van de Vlaamse Goederenvervoerders en logistieke dienstverleners (SAV)

Verzekeringssector – Koninklijke Belgische vereniging van transportverzekeraars (BVT-ABAM)

Verzekeringssector – Beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen (Assuralia)

De beroepsvereniging van de bewakingsondernemingen (BVBO/APEG)

Art. 3 Op vraag van één van de leden van het platform kunnen er ad hoc bijkomende deelnemers aan het overleg uitgenodigd worden, in functie van de agendapunten.

Art. 4 Het voorzitterschap en het secretariaat worden waargenomen door de FOD Binnenlandse Zaken - Algemene Directie Veiligheid en Preventie.

Art. 5 Het overlegplatform komt minstens 2 maal per jaar samen op basis van een vooraf bepaalde agenda. Het staat de leden van het platform vrij om ten laatste 5 werkdagen voor het overleg agendapunten toe te voegen, gerelateerde documenten dienen evenzo 5 werkdagen voor het overleg verspreid te worden aan de leden van het overlegplatform.

Op initiatief van de voorzitter of op vraag van de vaste leden van het platform kunnen er bijkomende overlegvergaderingen worden georganiseerd.

Art. 6 Indien nodig kunnen er ad hoc werkgroepen worden samengeroepen met een beperkt aantal leden. Deze ad hoc werkgroepen brengen vervolgens verslag uit aan de plenaire vergadering.

Toekennen van categorieën aan parkings

Art. 7 De applicant/uitbater/firma legt aan het platform een dossier voor teneinde de toekenning van een categorie te bekomen. Dit dossier dient ingediend te worden en gericht te zijn aan de voorzitter van het overlegplatform, met name: FOD Binnenlandse Zaken – Algemene Directie Veiligheid en Preventie – t.a.v. de directeur-generaal – Waterloolaan 76 – 1000 Brussel.

Het dossier dient te vermelden voor welke categorie een aanvraag wordt ingediend.

Dit dossier dient 14 dagen voor het geplande overleg van het platform te worden ingediend. In geval van laattijdige indiening zal het dossier in kwestie op de daaropvolgende bijeenkomst van het overlegplatform worden besproken.

Een typedossier dat bestaat uit de conceptnota, een checklist, en een schematische voorstelling van de procedure, zal op vraag van de applicant ter beschikking gesteld worden door de Algemene Directie Veiligheid en Preventie.

Een ontvangstmelding wordt aan de applicant toegestuurd.

Art. 8 Het in artikel 7 genoemde ingediende dossier wordt door de Algemene Directie Veiligheid en Preventie op basis van een checklist, die op haar beurt gebaseerd is op de conceptnota, doorgenomen. Er wordt hieropvolgend steeds een controlebezoek gebracht aan de site. Dit bezoek wordt uitgevoerd door vertegenwoordigers van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie, al dan niet samen met vertegenwoordigers van de desbetreffende lokale politiezone of vertegenwoordigers van de concessieverlenende overheid.

Op basis van dit alles zal de Algemene Directie Veiligheid en Preventie een dossier opstellen dat dient ter voorlegging aan het overlegplatform.

Art. 9 De beraadslaging en toekenning gebeurd uitsluitend door de vaste leden van het overlegplatform, waarbij de vertegenwoordiger(s) van de beroepsvereniging van de bewakingsondernemingen (BVBO/APEG) uitsluitend een waarnemende rol vervullen.

Art. 10 Na beraadslaging wordt door het overlegplatform, in unanimiteit:

- hetzij een categorisering toegekend;

- hetzij bijkomende elementen gevraagd om het dossier te vervolledigen;

- hetzij het dossier afgewezen voor het toekennen van een categorisering.

In dit laatste geval wordt deze afwijzing met argumenten omkleed. Hierop volgend kan door de applicant een nieuw dossier voorgelegd worden aan het platform.

Art. 11 Bij elke toewijzing van een categorie aan een parking wordt door elk van de vaste leden van het platform aangegeven hoe deze informatie verder kenbaar zal worden gemaakt.

Art. 12 Na een periode van één jaar volgend op de toekenning van een categorie aan een bepaalde parking, dient door de applicant een controledossier ingediend te worden. Dit moet toelaten een evaluatie te maken van de eerdere toekenning.

Een typecontroledossier zal op vraag van de applicant ter beschikking gesteld worden door de Algemene Directie Veiligheid en Preventie.

Dit controledossier zal opnieuw gevolgd worden door een bezoek aan de site zoals gestipuleerd in artikel 8, waarna het overlegplatform op basis van een voorbereidend dossier opgesteld door de de Algemene Directie Veiligheid en Preventie een uitspraak zal doen conform artikel 9 over de verlenging van de toekenning. Het overlegplatform kan indien nodig bijkomende elementen vragen. Indien de evaluatie na het aanleveren van de bijkomende elementen negatief wordt ingeschat, staat het de applicant vrij om zich opnieuw kandidaat te stellen voor een erkenning.

Art. 13 Het overlegplatform kan ten allen tijde beslissen een controle uit te voeren om na te gaan of de bepalingen worden nageleefd. Hiertoe zal het overlegplatform een evalutielijst opstellen die objectiviteit garandeert. Een blanco exemplaar van deze evaluatielijst zal op vraag van de applicant/uitbater ter beschikking gesteld worden door de Algemene Directie Veiligheid en Preventie.

Indien een controle een negatief resultaat oplevert kan dit gevolgen hebben voor de categorisering van desbetreffende site. Indien de applicant/uitbater geen gevolg geeft aan de opmerkingen van het overlegplatform, kan het overlegplatform na overleg beslissen over de intrekking of wijziging van de categorisering van desbetreffende site.

Aan deze evaluaties kunnen door de applicant/uitbater geen rechten ontleend worden om een categorie te stijgen. Hiertoe dient een nieuw dossier - zoals gesteld in artikel 7 - ingediend te worden.

Art. 14 Het overlegplatform behoudt zich het recht om de eisen die gesteld worden om te voldoen aan een bepaalde categorie, dus m.a.w. de indeling in categorieën zoals ze uitgewerkt is in de conceptnota, ten allen tijde te wijzigen teneinde conform te zijn met Europa.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1