OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Commissie Beveiligde parkings - 2009

De cijfers (presentatie door Dhr. Levis van de Federale Politie):

- Er is een tendens om meer en meer ladingdiefstal te plegen op zaterdag, aangezien dan minder blauw op straat is, en zo de pakkans verkleint.

- Betreffende diefstal van vrachtwagenbanden: deze gaan in de toekomst identificeerbaar worden (Michelin zou hiermee starten).

- Een evolutie in het fenomeen van ladingdiefstal: het patroon volgens hetwelke incidenten zich voordoen (tijd en plaats) lijkt steeds meer willekeurig. Allicht is dit opzettelijk, om zo de pakkans te verkleinen.

- De wegpolitie zou flexibeler moeten kunnen optreden door gebruik van verplaatsbaar observatiemateriaal.

- Als alle parkings langsheen de autosnelwegen goed beveiligd zijn zal er zich allicht een verplaatsingseffect voordoen. De huidige cijfers moeten dan ook gecorrigeerd worden met de cijfers van ladingdiefstal op bijvoorbeeld industriezones en langs secundaire wegen. De Federale Politie is hiervoor afhankelijk van elke individuele politiezone om deze cijfers te verkrijgen, dit in tegenstelling tot de cijfers voor autosnelwegparkings. Deze laatste zijn immers via piramidaal gestructureerde hïerarchie verkrijgbaar. Het is wel een mogelijk om via het ANG oude cijfers op te vragen, wat ADVP ook zal doen.

- Voor wat betreft de geleidelijke transformatie naar cat 1 : hierbij moet rekening gehouden worden met de hot-spots die door de wegpolitie worden aangegeven.

- Een lijst van deze hot-spots moet eveneens worden meegedeeld aan de transportsector.

Top 10 van de meest getroffen parkings

Parking (Arrondissement, Provincie)

Autosnelweg Rekkem (Kortrijk, West-Vlaanderen)

A14-E17 Hensie (Mons, Hainaut)

A7-E19 Ostin (Namur, Namur)

A4-E411 Gierle (Turnhout, Antwerpen)

A21-E34 Hulplonche (Namur, Namur)

A15-E42 Amoudries (Charleroi, Hainaut)

A15-E42 Ruisbroek (Brussel, Brabant)

A7-E19 Wachenau (Neufchâteau, Luxembourg)

A4-E411 Bois du Garol (Mons, Hainaut)

A7-E19 Barchon (Liège, Liège)

A3-E40

Presentatie door Dhr. Lode Schops betreffende het privé-initiatief "Secure Truckstop":

- De parking gaat open op 11 juni, maar zal pas naar het einde van de zomer toe officieel geopend worden, wat toelaat de kinderziektes er uit te halen.

- Gesitueerd aan afrit 26, klaverblad Lummen.

- Capaciteit van 101 trucks.

- Permanente "aanwezigheid"

- Categorie 2 qua veiligheid.

- Camera's garanderen nummerplaatherkenning en gezichtsherkenning chauffeur (foto) bij binnen en buitenrijden.

- Electronisch alarm op omheining.

- 25€ max, recuperatie mogelijk tot 9€ via aanwezig restaurant (dus het parkeerbedrag wordt deels in mindering gebracht met het restaurantticket).

- Geen reservatiesysteem, zullen via LABEL project ruchtbaarheid geven.

- http://www.securetruckstop.eu

Feedback van de "Truck Parking Conference" die doorging op 29/04 te Brussel :

Feedback :

- De studiedag werd georganiseerd door Faber Maunsell, een van de belangrijkste actoren binnenin het SETPOS consortium. Ter herinnering, SETPOS heeft als hoofddoelstelling een "best practice in truckstop security" uit te werken. In praktijk heeft het SETPOS project zes pilootprojecten van beveiligde parkings lopen. Dit terwijl het LABEL project, waarvan Binnenlandse Zaken deel uitmaakt van de advisory board, als doelstelling heeft het aspect "truck parking information en certification" uit te werken. Dit houdt ondermeer in dat een online database (http://www.truckinform.eu/) werd uitgewerkt, en dat einde zomer 2009 een classificatiesysteem zal uitgewerkt zijn, alsook de procedure van toekenning van een klasse of beveiligingsgraad.

- Tijdens dit evenement kwam duidelijk naar voor dat er teveel standaarden of classificatiesystemen dreigen te komen, en werd dan ook voor uniformiteit gepleit. LABEL speelt hierop in door rekening te houden met het systeem uitgewerkt door SETPOS en het deels te integreren.

- De voornaamste kritiek (vanuit Binnenlandse Zaken, maar ruim gedeeld door anderen) op het SETPOS classificatiesysteem is dat het zich uitsluitend richt naar de meest beveiligde parkings, en de lat hierbij soms onrealistisch hoog legt. LABEL heeft daarintegen een ruimere visie, en neemt ook minder beveiligde concepten in overweging. Wat LABEL ook doet, is niet enkel veiligheid in beschouwing nemen (zoals SETPOS doet) maar ook hygiëne en wat zij noemen "waardigheid" (van de chauffeur). Binnenlandse Zaken (en met haar het overlegplatform) neemt daarintegen enkel veiligheid in beschouwing, maar dan wel gaande van minder beveiligde parkings tot streng beveiligde.

- Wat op dit evenement bijgevolg ook sterk naar voor kwam, kan scherp geformuleerd worden in volgende vraagstelling : "moet er gestreefd worden naar een industry standard of een official standard"? Binnenlandse Zaken kiest duidelijk voor de tweede optie, en met haar zou dit moeten de bezorgdheid zijn van elk beleidsorgaan dat een overheidsfunctie uitoefent. Dit is ook de booschap die Binnenlandse Zaken zal uitdragen tijdens het Belgisch EU voorzitterschap.

Conclusies n.a.v. de discussie over punt 3:

  • Wij gaan door met ons eigen systeem van categorisering, we kunnen niet wachten op EU. Intussen bijlft ADVP deel uitmaken van de advisory board van LABEL, om zoveel mogelijk bij te sturen waar mogelijk. Het is vanzelfsprekend dat eenmaal het EU systeem volwaardig operationeel is, een van de twee zal moeten wijken. Wanneer het EU systeem naar ons mening voldoende rekening houdt met de eisen van ons overlegplatform, zullen wij volledige ondersteuning verlenen aan het EU systeem.
  • ADVP zal een procedure uitwerken volgens dewelke een categorie wordt toegekend aan een kandidaat-parking.
  • Kan het Nederlandse logo voor beveiligde parkings (dat heel sterk bij ons ontwerp aanleunt) ook bij ons gebruikt worden?
  • Is er bereidheid om dit logo te gebruiken op de openbare weg, zowel op het secundaire wegennet alsook de autosnelweg? Op het secundaire wegennet is dit afhankelijk van de lokale besturen, die geen uniforme regelgeving hanteren doorheen het land.

Verplaatsingseffect overlast, agendapunt voorgesteld door Dhr. Rubens (MOW):

- Aan Dhr. Rubens (MOW) werd door omliggende concesssiehouders van de toekomstige betalende site te Wetteren gesignaleerd dat zij vrezen voor een verplaatsingseffect van het fenomeen overlast, meer bepaald de overlast die Oost-Europese truckers met zich meebrengen. Deze truckers zouden de toekomstig betalende site te Wetteren gaan mijden en zich voornamelijk gaan ophouden in bijvoorbeeld Drongen en Groot-Bijgaarden. Met name het "camperen" omwille van het beperkte budget, en het intensief en oneigenlijk gebruik maken van de sanitaire voorzieningen (die niet voorzien zijn op een grondige hygiënische wasbeurt) wordt door de concessiehouders als overlast beschouwd. Wat allicht nog het meest doorweegt bij de redeninering van de concessiehouders, is dat dit alles zonder financiële return gebeurt.

- Dit alles zou minder een probleem stellen mochten er voldoende parkeerplaatsen/parkings beschikbaar zijn. In Wallonië, schat het Waals Gewest, zou in principe een verdubbeling van het aantal plaatsen moeten gerealiseerd worden. Dit terwijl de mogelijkheden voor onteigening stilaan uitgeput raken.

Stand van zaken proefprojecten :

Wetteren :

- De procedure van toewijzing is lopende, de gunning zal geschieden in juli.

- Het zal gaan over 2*80 tot maximum 2*110 plaatsen, beveiligingsgraad cat.2.

- Er zijn voldoende inzendingen om een kwalitatieve keuze te kunnen maken. Alle ingediende dossiers zijn sterke dossiers, ze zijn allen vergunbaar.

- Toegegeven, 15€ is aan de nipte kant, maar dit bedrag werd werd wél gezamenlijk vooropgesteld door de leden van dit overlegplatform, waar ook de privé-bewakingssector deel van uitmaakt.

Minderhout :

- Richting Breda : in 2009 start de selectieprocedure, geschat wordt dat in 2011-2012 deze operationeel zal zijn.

- Richting Antwerpen : daar zal een leeg terrein uit de huidige concessie gehaald worden (huidige concessiehouder is Total), dit opent dan perspectieven om in aanmerking te komen als toekomstige site voor een bewaakte parking.

Westkerke (E40) :

- Gesitueerd net voor de Franse grens, net voor de parking Mannekesveere, die momenteel regelmatig overvol is.

- Er wordt gedacht aan een capaciteit van 75*2 plaatsen, te beginnen met de richting Calais.

Postel :

- Op 19 mei is een vergadering gepland met de administratie Douane en Accijnzen alsook de Regie der Gebouwen, om alle praktische modaliteiten van verkoop van de gebouwen te regelen.

- Er werden reeds instructies gegeven betreffende het aanbrengen van wegverharding, in 2011 zal deze parking operationeel zijn.

Rekkem :

- Er wordt aangestuurd op een rechtstreeks contact met de prefect van het Pas de Calais alsook met de Franse douanediensten, aangezien het via de ambassade in Den Haag niet vooruitgaat.

- Ten vroegste in 2012 kan deze site operationeel zijn als bewaakte parking.

Cat. 1 parkings (laagste beveiligingsgraad) in Vlaanderen:

- Het budget voor het traject langsheen de E34 is voorzien, inclusief het budget dat dient om de camera's te installeren.

- De camera's zullen enerzijds van het type PTZ Dome zijn (overzicht volledige parking), anderzijds een vaste (intelligente) camera geïnstalleerd bij de uitrit van de parking, welke de nummerplaten kan vastleggen. Er wordt eveneneens in de mogelijkheid voorzien om deze beelden te bekijken vanuit het VVC (Vlaams Verkeer Centrum), maar initieel zal de standaardprocedure echter zo zijn dat de beelden lokaal (op de site zelf) worden opgeslaan gedurende 7 dagen.

- De eerste parkings die op dit traject zullen aangepakt worden zijn Ranst en Gierle.

Cat.2 en 3 (hoogste veiligheidsgraad) in Wallonië:

- Vooreerst, in Wallonië ligt de prioriteit op meer capaciteit (streefdoel is verdubbeling).

- Voor Wanlin is het lastenboek opgesteld, maar nog niet verspreid, dit zal in september gebeuren. De realisatie van de parking wordt voorzien eind volgend jaar (2010). Het zal gaan om 60*2 plaatsen, cat.2.

- Gezien de nabijheid van de beveiligde parking te Valenciennes in Noord-Frankrijk, wordt in deze regio geen bijkomend project (aan Belgische zijde) voorzien.

- In Bièrset (Grace Hologne) is het privé-project van de onderneming VP-Pneus van start gegaan, met name de grondwerken zijn aangevangen. Het gaat hier over ongeveer 200 plaatsen.

Cat.1 (laagste beveiligingsgraad) in Wallonië:

- Prioriteit : Verlaine en Hondelange

- Timing : 1 jaar, anderhalf jaar

Volgende vergadering : 16 juli 13u30, Waterloolaan 76 1000 Brussel

Op de vergadering van 13/04/09 waren aanwezig: Hucorne Sandrine WPR

Laurent Levis DGJ/DJB

Van Nueten Frank BVT/ABAM

Van Impe Patricia FEBETRA

Yves Rubens MOW

Clicq Victor MOW

Jacques Dehalu SOFICO

Lemmens Hugo G4S

Fonteyn Freija SAV

Bodranghien Michelle MET

Legein Stephan Douane

Lode Schops Truckstop 24 bis

Glorie Jérôme BiZa ADVP

De Stercke Jeroen BiZa ADVP

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1