OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Nieuwe werkplannen Europese corridors

futuristischBron: OTM - Laura Groenendaal - 27/01/17

Vanaf 11 januari, 2017, zijn de nieuwe werkplannen voor de Europese corridors beschikbaar. Deze tweede generatie werkplannen van de 11 Europese coördinatoren werden goedgekeurd in december 2016. Aangezien zij de basis vormen voor verdere actie tot 2030 is het interessant deze documenten nader te belichten.
Lees meer en ontdek wat voor een invloed deze plannen hebben op het Belgische transport?

TEN-T corridors

Al vanaf januari 2014 voert de EU een nieuw transportbeleid dat als doel heeft het continent beter te verbinden. Het is de bedoeling om de gaten tussen de transportnetwerken van de verschillende lidstaten te dichten, knelpunten te verwijderen en technische barrières zoals verschillende standaarden te verhelpen.

De Europese coördinatoren leiden de plannen voor het opzetten van de 'core network corridors' die de kern vormen van het trans-Europese transport netwerk (TEN-T). De EU heeft negen core network corridors geïdentificeerd. Voor iedere corridor worden werkplannen opgesteld die de huidige stand van zaken uitzetten op het gebied van infrastructuur, een plan voor het verwijderen van fysieke, technische, operationele en administratieve knelpunten en een overzicht van de financiële middelen. Er lopen drie corridors door België: de Noordzee–Baltische corridor, de Noordzee-Mediterrane corridor en de Rijn-Alpen corridor.

De Noordzee – Baltische corridor

Deze corridor verbindt de havens van de oostelijke kust van de Baltische Zee met de havens van de Noordzee. Moderne weg- en spoortransportverbindingen worden aanlegd tussen de drie Baltische staten aan de ene kant, en Polen, Duitsland, Nederland en België aan de andere kant. Ook wordt er gewerkt aan de binnenvaart van de Oder rivier en de Duitse, Nederlandse en Vlaamse havens.

Hoewel er een sterke verkeersstroom in het westen van de corridor is van de vier grote havens in Europa (Rotterdam, Antwerpen, Hamburg en Amsterdam) naar het achterland van de lage landen en Duitsland, neemt de stroom vanaf het traject Berlijn-Warschau af. Daarnaast is de spoorverbinding van de Baltische staten naar het noorden van Polen onontwikkeld.

Bij deze corridor wordt het meeste geïnvesteerd in de spoorsector. Toch wordt verwacht dat wegtransport het snelste zal groeien met 42% tegen 2030. Dit komt met name door de groei in de centrale en oostelijke delen van de corridor. België worstelt echter nog steeds met congestie op haar wegen, in het bijzonder rondom Antwerpen, Brussel en Luik. Wel wordt verwacht dat de geplande maatregelen om dit te verbeteren een impact gaan hebben tegen 2030. Hoewel de corridorprojecten die plaatsvinden in België relatief beperkt zijn in aantallen, bedragen ze een relatief hoge investering per project.
Daarnaast werkt België voornamelijk aan het waarborgen van de capaciteit met betrekking tot achterlandverbindingen van de Antwerpse haven. Op dit moment zijn de grootste problemen voor vrachtvervoer de Brussel–Antwerpen as en de capaciteit van de spoorwegen naar de zeehaven. De verschillende projecten die de last-mile verbindingen en capaciteit van het rangeerterrein in Antwerpen moeten verbeteren, worden versterkt tegen 2020. De plaatsen Oude Landen en Krijgsbaan zijn aangewezen om cross-overs te verwijderen en de toegang tot de haven te verbeteren. De rondweg van Antwerpen wordt ook verwacht een upgrade te krijgen tegen 2023.

De grote hoeveelheden vracht tussen Antwerpen en Leuven hebben ook invloed op het Mechelen knooppunt, waar het verkeer juist afgewend zou moeten worden van het stedelijke gebied. Een spoor by-pass van Mechelen is daarom noodzakelijk om snelheid, punctualiteit en capaciteit te verbeteren.

De Noordzee – Mediterrane corridor

De tweede corridor loopt van Ierland en het noorden van Groot-Brittannië door Nederland, België en Luxemburg naar het zuiden van Frankrijk. De corridor heeft als doel betere multimodale diensten aan te bieden tussen de Noordzee havens, de Maas, de Rijn, de Schelde, de Seine, de Saone en Rhône stroomgebieden en de havens van Fos-sure-Mer en Marseille. Daarnaast wordt gestreefd naar een betere verbinding tussen de Britse eilanden en continentaal Europa.

Deze corridor heeft als doel hoge capaciteit en multimodale transportverbindingen op te zetten in een gebied dat gekenmerkt wordt door een hoge bevolkingsdichtheid en hoge economische en transportactiviteit. De implementatie van de projecten zal tot bijkomend groeipotentieel en tot nieuwe werkgelegenheid leiden.

Gezien het hoge volume van verkeer, de grote afhankelijkheid van wegtransport en de noodzaak duurzaamheid te vergroten binnen de corridor, is het nodig de infrastructuur voor binnenvaart en spoorwegen te verbeteren. Aangezien er een hoge concentratie van transportvolume is rondom de Nederlandse en Vlaamse havens moet er prioriteit gegeven worden aan binnenvaartverbindingen tussen Frankrijk en België/Nederland; in het oosten via de Maas en in het westen via de Seine en het Schelde kanaal.

Daarnaast ondervindt vervoer per spoor en short sea shipping nog altijd hinder van administratieve lasten, wat de ontwikkeling van deze transportmodi bemoeilijkt. Ondanks de voortgang die de afgelopen jaren gemaakt is op het gebied van de ‘Noordzee Mediterrane spoor vracht corridor’, is het nodig deze administratieve lasten nog verder te verminderen.

Ten slotte bevinden zich in de corridor ook nog knelpunten zoals de missende link in de Seine–Schelde verbinding, het Gent–Terneuzen kanaal knelpunt en de Brussel–Luxemburg spoor as. Veel van de knelpunten van het spoornetwerk bevinden zich dichtbij grote agglomeraties waardoor de efficiëntie van lange afstand vrachtdiensten afneemt. Het is dus noodzakelijk deze knelpunten te verminderen.

De Rijn – Alpen corridor

Deze derde corridor bestaat uit een van de drukste vrachtroutes van Europa. Het verbindt de Noordzee havens van Rotterdam en Antwerpen naar het Mediterrane stroomgebied in Genua, via Zwitserland en andere economische kerngebieden in het Rijn–Ruhr, Rijn–Main–Neckar gebied, en Milaan in Noord-Italië.

De corridor richt zich met name op spoorwegen. Een van de doelen is om een hogesnelheidslijn te creëren voor personen- en vrachtvervoer. Een scheiding tussen deze twee vervoersstromen is echter wel belangrijk om capaciteitslimieten te verwijderen en operationele conflicten te minimaliseren.

Het werkplan benoemt ook prioriteiten met betrekking tot spoorverbindingen van havens met het achterland. Dit is in het bijzonder relevant voor havens die geen of beperkte mogelijkheden hebben om binnenvaart te gebruiken zoals Zeebrugge. Met name het Gent-Zeebrugge project, waarbij een derde spoorbaan wordt aangelegd tussen Brugge en Dudzele en extra derde en vierde spoorbanen tussen Gent en Brugge, is veelbelovend.

Conclusie

In de werkplannen hebben de Europese coördinatoren problemen, projecten en doelstellingen geformuleerd om de corridors succesvol te implementeren. Voor België betekent dit met name dat haar Vlaamse havens beter verbonden dienen te worden met het achterland. Ook zal de congestie voornamelijk rondom de grote steden verbeterd moeten worden. Om dit te bereiken zijn verschillende projecten opgezet en naar verwachting zal tegen 2030 de impact hiervan zichtbaar worden.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1