OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Verslag van de werkgroep Hinterland van het Nationaal Forum van AADA

Bron: OTM – Lennart Heip – 18/12/15

Een performante douane die goed samenwerkt met het bedrijfsleven is niet enkel een noodzaak voor de economie van België, het is ook voor de veiligheid van iedereen cruciaal!
De werkgroep Hinterland van het Nationaal Forum van AADA (Algemene Administratie Douane en Accijnzen) heeft tijdens zijn zitting van 10 december de prioriteitenlijst volgend uit het actieplan tussen AADA en het bedrijfsleven besproken. De meeste acties zijn goed op schema al ligt er zeker nog voldoende werk op de plank. De punten die besproken werden, zijn:

  • Verminderen controles voor AEO-bedrijven: alle programma’s die de bedrijfscoördinatoren hebben ontvangen zijn geïmplementeerd en hebben geleid tot een reductie van controlelast. Voor Dual Use controles zijn de Gewesten de beherende instantie (in Vlaanderen is dat de dienst Controle Strategische Goederen) maar de Douane voert de audit uit. Hier is enkel met het Vlaamse Gewest echte vooruitgang geboekt, Brussel en Wallonië zitten nog in de opstartfase. Wel geven bedrijven die de audit doorlopen hebben positieve feedback. Het blijft echter moeilijk voor bedrijven te zien hoe via deze weg de controlelast vermindert. KLAMA (afdeling klantenmanagement bij AADA) fungeert hier als contact met het bedrijfsleven, de controleprogramma’s zelf worden uitgetekend door de afdeling Handhaving & Innovatie. In 2016 start een groot programma op om Dataflux performanter te maken en de risicoanalyse te verbeteren, zodat veel meer rekening gehouden kan worden met compliance-gedrag en aangiftegedrag van operatoren. Dit zal volgend jaar verder toegelicht worden.
  • Kritische evaluatie van Nationale Codes: het is niet duidelijk wat de noodzaak of de oorsprong van de vele Nationale Codes (vak 44 van de aangifte) is en het bedrijfsleven ervaart ook veel overlap. Met de komst van UCC lijkt het ideale moment aangebroken om hier kritisch naar te kijken, maar vanwege de belasting die met de invoering van UCC gepaard gaat heeft dit binnen AADA geen prioriteit. Daarom is beslist een ad hoc werkgroep codes op te richten binnen het Nationaal Forum die een voorstel tot vereenvoudiging zal formuleren, gebaseerd op een cross-reference file tussen UCC-codes en Nationale Codes.
  • Globalisatie aangiftes: dit omvat onder andere Actieve Verdeling en het is duidelijk dat dit grondig zal veranderen naar aanleiding van UCC. Zo zal een aangifte gebaseerd op Excel-files niet langer kunnen. Procedures zullen allemaal ook moeten wijzigen. Alle gegevens zullen in de toekomst automatisch uitgewisseld moeten worden, maar PLDA is hiervoor niet geschikt. Er zal dus een nieuw systeem moeten komen. Dit is een grote bezorgdheid.

De echte pijnpunten werden op het einde behandeld.

Toekennen vergunningen voor speciale economische douaneregelingen

De verwerkingssnelheid van nieuwe vergunningsaanvragen is tergend langzaam, er zijn voorbeelden dat dit tot 2 jaar kan duren. Dit ligt voornamelijk aan acuut personeelsgebrek bij AADA en de aankomende pensioneringsgolf zal dit enkel verergeren. Daarom formuleert het bedrijfsleven enkele aanbevelingen. Een idee is onder andere, het automatisch toekennen van vergunningen aan AEO-bedrijven en het controleren op het voldoen aan de voorwaarden, achteraf te doen. Dit vergt inderdaad veel vertrouwen in de economische operatoren maar daar staat tegenover dat als het dan toch fout loopt het AEO-certificaat ingetrokken zou kunnen worden. Momenteel is er geen enkel onderscheid tussen AEO en niet-AEO gecertifieerde bedrijven. Ook zouden vergunningen met terugwerkende kracht verleend kunnen worden waarbij in tussentijd met tijdelijke aangiftes gewerkt kan worden. Andere ideeën werden geformuleerd rond het updaten van werkmethodes, het centraliseren van deze activiteit in een virtuele cel in plaats van de vergunning naar een veelheid aan verschillende administraties te moeten sturen, en geen werk meer aan te nemen van andere administraties. De consensus was wel dat de nieuwe administrateur generaal de kans moet krijgen dit aan te pakken. Wegens de hoogdringendheid van dit probleem zal de stuurgroep van het Nationaal Forum dit ook formeel melden naar de nieuwe administrateur generaal. Dit kost het bedrijfsleven immers handenvol geld.

Operationele problemen met afhandeling van controles

Op het terrein lopen de wachttijden voor controles onaanvaardbaar op (in Antwerpen zijn bijvoorbeeld de scanners niet of onvoldoende operationeel en herstelling blijft uit wegens de hoge kostprijs (de upgrade kost 13MM EUR, maar vernieuwing is nog duurder)). Hier zijn vele oorzaken voor, zowel aan de kant van de douane als bij het bedrijfsleven. Zo moeten Economische Operatoren ook begrijpen dat niet alle controles tussen 8u tot 17u kunnen gebeuren. De douane heeft zijn permanentie uitgebreid tot 6-22, maar dit is enkel effectief als Economische Operatoren dan ook beschikbaar zijn voor het beantwoorden van vragen buiten kantooruren. Er is weliswaar automatische deselectie als de douaneambtenaar niet tijdig aanwezig kan zijn (dit geldt niet voor rode fiches), maar het eigenlijke probleem is hiermee niet opgelost omdat het ontstaat op niveau planning waar de regiekamer niet kan inschatten hoe lang een verificatie d.m.v. mobiele controle duurt en dus de controle reeds inleidt waarna een deselectie niet meer mogelijk is. Het is immers de controleregie die beslist welke van de automatisch geselecteerde controles ook daadwerkelijk moeten gebeuren, niet de regiekamer. Bij een reëel risico moet de controle uiteraard altijd uitgevoerd worden. Regionaal in Antwerpen wordt hier momenteel een studie en analyse over gedaan, hopelijk komt er spoedig een oplossing.

Uit deze werkgroep is weer naar voor gekomen dat de bereidwilligheid tot samenwerking groot is en dat moedigt OTM van ganser harte aan. Maar er is ook grote bezorgdheid betreffende de problemen die eerder groter dan kleiner lijken te worden. OTM heeft al eerder op het gevaar van de kanteling die momenteel bezig is en betreurt daarom elke beslissing om de vervanging van personeel dat op pensioen gaat te vertragen. Het personeelsgebrek begint hoe langer hoe meer op de werking van de AADA te wegen en het is ook duidelijk dat de gezochte profielen heel specifiek zijn en niet zo eenvoudig te vervangen zijn. Een performante douane die goed samenwerkt met het bedrijfsleven is niet enkel een noodzaak voor de economie van België, het is ook voor de veiligheid van iedereen cruciaal. OTM zal dit blijven bepleiten bij de bevoegde instanties.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1