OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

24 maart 2009 - Eurovignet op Kabinet E.Schouppe

Kabinet van de Staatssecretaris voor Mobiliteit

T.a.v. Staatssecretaris Dhr. Etienne Schouppe

Koningsstraat 180

1000 Brussel

Gent, 24 maart 2009

Geachte Heer Schouppe, Staatssecretaris voor Mobiliteit,

In juli 2008 presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor het wijzigen van richtlijn 1999/62/EG, beter bekend als het Eurovignet. De wijziging heeft als doel de externe maatschappelijke schade die wordt veroorzaakt door vervoer te internaliseren in de kostprijs van dat vervoer. Dit kan er volgens het voorstel toe leiden dat het vrachtvervoer over de weg gaat betalen voor congestie, milieuschade en geluidsoverlast. Het Europese Parlement stemde begin maart over het voorstel en de Raad van Ministers buigt zich inmiddels ook over een standpunt. Aan de hand van de brief geeft O.T.M. Belgian Shippers' Council u haar visie op het wijzigen van het Eurovignet.

Deze wijziging wordt ingegeven door het beginsel 'de vervuiler betaalt' en wil zoveel mogelijk maatschappelijke schade wegnemen. O.T.M. Belgian Shippers' Council stemt van harte met het beginsel in. Milieuschade en geluidsoverlast zijn voorbeelden van maatschappelijke schade, waarvoor de veroorzakers ervan, in dit geval alle vervoermodaliteiten, voor zowel vracht als personenvervoer, moeten opkomen. Wij keren ons er echter tegen dat, zoals het zich laat aanzien, alleen het vrachtvervoer over de weg aangesproken wordt voor zijn externe kosten. Dit is in strijd met de beginselen van rechtsgelijkheid, van redelijkheid en billijkheid en van eerlijke mededinging.

O.T.M. Belgian Shippers' Council heeft daarenboven geen enkel begrip voor heffingen vanwege congestie, CO2 en ongelukken.

De voornaamste oorzaak van congestie ligt niet in het vrachtverkeer over de weg. Daarvoor zijn andere externe oorzaken aan te wijzen, die ieder voor zich maar zeker gezamenlijk een veel groter effect hebben op de vorming van congestie. Hier wordt volstaan met te vermelden in willekeurige volgorde: woon-werkverkeer, administratieve inperking van de tijdsruimte waarin van weginfrastructuur gebruik gemaakt mag worden en ook het tekort aan behoorlijke (weg)infrastructuur. Op die oorzaken heeft het vrachtverkeer over de weg bovendien geen of nauwelijks invloed. Feitelijk wordt dat verkeer al zwaar door de congesties getroffen. Het staat vast dat de vrachtrijder betekenende bedrijfsschade lijdt door congesties. Een Nederlandse studie becijfert deze kosten voor dat land op 740 miljoen euro alleen al voor de congestie op autosnelwegen. Ook staat vast dat een vrachtauto, die in een congestie is gevangen méér schadelijke stoffen en méér CO2 produceert, dan wanneer deze in normale bedrijfsvoering wordt gebruikt. Dit wil dus zeggen, dat het vrachtvervoer over de weg 3 dubbel zal worden belast, namelijk eerst een milieuheffing, vervolgens geluidheffing en tenslotte CO2 heffing. Heffingen voor congestie moeten uit het ontwerp worden geschrapt.

./..

Ook de kosten als gevolg van ongelukken zijn al geïnternaliseerd, doordat zij op verschillende niveaus door verzekeringen worden gedekt. Jaarlijkse reeksen van statistieken tonen aan, dat vrachtauto's per miljoen gereden kilometer verantwoordelijk zijn voor het minst aantal ongelukken met letsel en of dodelijke slachtoffers (vrachtauto's 0,05, personenauto's 0,10, autobus 0,28, motortweewielers 0,37). Studies in opdracht van de Europese Commissie tonen aan, dat de schuld bij incidenten waarbij een vrachtauto betrokken is in zeer beduidende mate niet bij (de chauffeur van) de vrachtauto ligt, maar juist bij andere veroorzakers, in het bijzonder de personenautomobilist. O.T.M. Belgian Shippers' Council veronderstelt dat de wens om de kosten van ongevallen vooral toe te rekenen aan het wegvervoer is gestoeld op gebrek aan kennis van wat zich in werkelijkheid in het verkeer voordoet.

Voor het in rekening brengen van de uitstoot van broeikasgassen is het Eurovignet niet het aangewezen instrument. De relatie tussen het aantal afgelegde kilometer en CO2 uitstoot is minder groot dan de relatie tussen brandstofconsumptie en CO2 uitstoot. We hebben overigens vernomen dat een CO2 heffing niet aanvaard is door het parlement.

Met in acht neming van onze opmerkingen over het uiterst oneigenlijk karakter van de voorgestelde wijziging, wijst O.T.M. Belgian Shippers' Council tenslotte nog op het volgende:

Het doel van een gewijzigd Eurovignet is het verminderen van de maatschappelijke schade veroorzaakt door het wegvervoer. Dit is alleen goed mogelijk wanneer de opbrengsten geoormerkt worden voor het verminderen van de externe kosten. Zonder een dergelijk oormerken bestaat de vrees dat sommige lidstaten onzorgvuldig zullen omgaan met de aanwending van de fondsen. Daardoor blijft niet alleen de maatschappelijke schade verstoken van behoorlijke en doeltreffende aanpak, compensatie en preventie. Ook zal in die gevallen blijken, dat het Eurovignet niets anders is dan een soort strafbelasting van het wegvervoer.

De waarde van het vervoer van goederen is even groot als de economie zelf. (Oneigenlijke) belemmeringen gaan ten koste van de vitaliteit van onze economie en onze welvaart. De voorgestelde wijziging is zo'n belemmering. Zij draagt niet bij aan een (voor)spoedig herstel van de zware teleurgang die onze economie nu doormaakt.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groeten,

Nik Delmeire Carla Laureys

Nationaal Voorzitter Directeur

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1